Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế. BQL

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế. BQL

Trình tự thực hiện

Bước 1: Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý khu kinh tế Cao Bằng hoặc thông qua Hệ thống Thông tin quốc gia về Đầu tư nước ngoài.

Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý khu kinh tế điều chỉnh, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Bước 3: Nhà đầu tư nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý khu kinh tế Cao Bằng.

Cách thức thực hiện

- Trực tiếp tại Ban Quản lý khu kinh tế;

- Hệ thống Thông tin quốc gia về Đầu tư nước ngoài.

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu có giá trị pháp lý tương đương của nhà đầu tư tiếp nhận dự án đầu tư;

- Bản sao nghị quyết hoặc quyết định của nhà đầu tư về việc tổ chức lại, trong đó có nội dung về việc xử lý tài sản, quyền và nghĩa vụ liên quan đến dự án đầu tư.

* Số lượng hồ sơ: 01(bộ)

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân, Tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng.

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (điều chỉnh)

Phí, lệ phí

Không thu

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu I.7: Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư

(Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT  ngày 18/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Yêu cầu, điều kiện vè thực hiện TTHC

Trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế.

Căn cứ pháp lý của TTHC

Luật Đầu tư ngày 26/11/2014;

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và biểu mẫu báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon tải mẫu đơn tại đây36 KB

Mức độ: