Thủ tục điều chỉnh giấy phép thu chi ngoại tệ và hoạt động ngoại hối khác của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục điều chỉnh giấy phép thu chi ngoại tệ và hoạt động ngoại hối khác của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Doanh nghiệp có nhu cầu điều chỉnh Giấy phép gửi hồ sơ cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên địa bàn nơi doanh nghiệp đặt Điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

+ Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố có trách nhiệm có trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của bộ hồ sơ và gửi 01 (một) bộ hồ sơ đến Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý ngoại hối) kèm theo ý kiến đánh giá bằng văn bản về thành phần hồ sơ.

+ Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày làm việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ xem xét hồ sơ để điều chỉnh Giấy phép. Trong trường hợp từ chối, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

+ Qua đường bưu điện;

+ Nộp trực tiếp.

Thành phần hồ sơ, số lư­ợng hồ sơ

+ Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép (theo mẫu tại Phụ lục số 03).   

+ Bản sao chứng thực Giấy phép đã được cấp còn hiệu lực.

+ Văn bản, giấy tờ chứng minh nội dung điều chỉnh.

Thời hạn giải quyết

 + 15 ngày làm việc sau khi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn nhận đủ hồ sơ.

  + 30 ngày làm việc sau khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhận được hồ sơ từ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.

Đối t­ượng thực hiện thủ tục hành chính

Doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác.

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép (Phụ lục 03).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

  Thông tư số 15/2014/TT-NHNN ngày 24/7/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng dành cho người nước ngoài.

 

Đính kèmDung lượng
Tập tin Phụ lục 03 thủ tục 22.docx21.81 KB

Mức độ: