Thủ tục Điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. BQL

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục  Điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. BQL

Trình tự thực hiện

Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ dự án đầu tư tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý khu kinh tế Cao Bằng hoặc thông qua Hệ thống Thông tin quốc gia về Đầu tư nước ngoài.

  Bước 2: Ban Quản lý khu kinh tế lấy ý kiến thẩm định, thực hiện các bước  để trình điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư tương ứng với từng loại quyết định chủ trương đầu tư.

   Bước 3: Nhà đầu tư nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý khu kinh tế Cao Bằng.

Cách thức thực hiện

- Trực tiếp tại Ban Quản lý khu kinh tế;

- Hệ thống Thông tin quốc gia về Đầu tư nước ngoài.

 

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

            - Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

            - Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

            - Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư;

            - Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung quy định tại các Điểm b, c, d, đ, e, g Khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư (nếu có).

            * Số bộ hồ sơ:

- 08 bộ đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ;

            - 04 bộ đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh.

Thời hạn giải quyết

+ Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ 42 ngày làm việc;

            + Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh 26 ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân, Tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Thủ tướng Chính phủ; UBND tỉnh Cao Bằng;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng.

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Phí, lệ phí

Không thu

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Mẫu I.6:  Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (áp dụng đối với trường hợp có điều chỉnh chủ trương đầu tư).

- Mẫu I.8: Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh (Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Yêu cầu, điều kiện vè thực hiện TTHC

Thành phần hồ sơ hợp lệ

Căn cứ pháp lý của TTHC

 - Luật Đầu tư ngày 26/11/2014;

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và biểu mẫu báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon tải mẫu đơn tại đây38 KB
Microsoft Office document icon tai mau don tai day27 KB

Mức độ: