Thủ tục “Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền”

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục “Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền”

 

 

Trình tự thực hiện

   - Bước 1: Một trong hai bên liên quan đến tranh chấp lao động về quyền gửi đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động về quyền tới Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

        - Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phải tiến hành giải quyết tranh chấp lao động.

        - Bước 3: Trong trường hợp các bên không đồng ý với quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc quá thời hạn mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện không giải quyết thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp.

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ:

Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động.

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

Thời  hạn giải quyết

05 ngày làm việc

Cơ quan thực hiện TTHC

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 

Phí, lệ phí

Không có thông tin

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Tranh chấp lao động về quyền

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Tranh chấp lao động về quyền

Căn cứ pháp lý của TTHC

 Bộ luật 10/2012/QH13

 

 

Mức độ: