Thủ tục Báo cáo về việc chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện, NH 100% vốn ở nước ngoài của ngân hàng thương mại

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Báo cáo về việc chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện, NH 100% vốn ở nước ngoài của ngân hàng thương mại

Trình tự thực hiện

Tối thiểu 14 ngày làm việc trước ngày chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện, ngân hàng 100% vốn ở nước ngoài, ngân hàng thương mại gửi văn bản báo cáo đến Ngân hàng Nhà nước (qua Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng), Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nơi đặt trụ sở chính của ngân hàng thương mại.

Cách thức thực hiện

 + Nộp trực tiếp;

+ Qua đường bưu điện

Hồ sơ

Văn bản báo cáo trong đó nêu rõ lý do, ngày chấm dứt hoạt động.

Thời hạn giải quyết

Không 

Đối t­ượng thực hiện TTHC

Tổ chức 

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng; NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố

Kết quả thực hiện TTHC

Không 

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

+ Luật Các TCTD số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010. Ngày có hiệu lực 1/10/2011;

+ Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/9/2013 của NHNN Quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại. Ngày có hiệu lực 23/10/2013

Mức độ: