Thủ tục bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

 Thủ tục bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Trình tự thực hiện

- Tổ trưởng tổ dân phố tổng hợp danh sách gửi lên UBND cấp xã;

- UBND cấp xã kiểm tra, tổng hợp danh sách gửi lên phòng LĐ-TBXH thành phố;

- Phòng LĐ-TBXH thành phố kiểm tra, thẩm định tổng hợp danh sách

Cách thức thực hiện

 Phòng Lao động Thương binh và xã hội thành phố.

Hồ sơ

- Công văn đề nghị của UBND cấp xã;

- Danh sách tổng hợp.

- Số hồ sơ: 01 (bộ)

Thời  hạn giải quyết

Không xác định

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở LĐ-TBXH;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng LĐ-TBXH thành phố;

- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân, tổ chức

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định hành chính

Phí, lệ phí

Không có             

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Quyết định số 65/2005/QĐ-TTg ngày 25/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án “Chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em tàn tật nặng, trẻ em là nạn nhân chất độc hóa học và trẻ em nhiễm HIV/AIDS”.  Hiệu lực từ ngày25/4/2005.

- Thông tư liên tịch số 08/2006/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 23/1/2006 của Bộ Tài chính, Bộ LĐ-TBXH về hướng dẫn kinh phí thực hiện Quyết định số 65/2005/QĐ-TTg ngày 25/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ. Hiệu lực ngày từ 23/02/2006..

Mức độ: