Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục  bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Người đề nghị bổ sung tình hình thân nhân lập bản khai (Mẫu 5) gửi Ủy ban nhân dân cấp xã

+ Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận bản khai và lập danh sách kèm các giấy tờ gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;

+ Bước 3: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, lập danh sách kèm giấy tờ quy gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

+ Bước 4: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm kiểm tra và bổ sung thông tin trong hồ sơ liệt sĩ.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ gồm 

+ Đối với đề nghị bổ sung tình hình thân nhân là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng liệt sĩ: Sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, biên bản của gia đình hoặc họ tộc;

+ Đối với đề nghị bổ sung tình hình thân nhân là con liệt sĩ: Giấy khai sinh, quyết định công nhận việc nuôi con nuôi.

Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ

Thời hạn giải quyết`

15 ngày

Đối tượng thực hiện TTHC

 Cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Các cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Nội Vụ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Hội cựu thanh niên xung phong

Kết quả thực hiện TTHC

Hồ sơ liệt sĩ được bổ sung thông tin

Phí, lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mấu số 5.docx

Yêu cầu, điều kiên thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

Mức độ: