Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục  cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

Trình tự thực hiện

- Doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài nộp trực tiếp 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đến Ủy ban nhân dân tỉnh nơi đặt Văn phòng đại diện.

 - Trong thời hạn 08 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện và gửi bản sao giấy phép đó đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời gian 03 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Ủy ban nhân dân tỉnh gửi văn bản yêu cầu doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

Cách thức thực hiện

Gửi trực tiếp đến Ủy ban nhân dân tỉnh nơi đặt Văn phòng đại diện.

 

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện do người đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài ký theo mẫu do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;

- Bản sao Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện có chứng thực.

          * Số lượng hồ sơ: (01) bộ.

Thời hạn giải quyết 

08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Trong đó tại Sở VHTTDL 04 ngày, tại VP UBND tỉnh 04 ngày

Đối tượng thực hiện TTHC

Doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ủy ban nhân dân tỉnh.

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy phép.

Phí, lệ phí

Lệ phí cấp mới Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam: 3.000.000 đồng/Giấy phép.

(Thông tư số 165/2016/TT- BTC ngày 25/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Mẫu số 8: Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài.

(Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không.

Căn cứ pháp lý của TTHC

Điều 41 của Luật quảng cáo ngày 21 tháng 6 năm 2012.  - Điều 20 của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo.

- Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11   năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo.

 - Thông tư số 165/2016/TT- BTC ngày 25/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính qui định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam.

  * Ghi chú: "Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung/ thay thế"

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon tai mau don tai day34 KB

Mức độ: