Thủ tục cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng do mất mát, hư hỏng cấp nhà nước

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng do mất mát, hư hỏng cấp nhà nước

 

Trình tự thực hiện

 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng của các cá nhân, đơn vị thuộc tỉnh tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ;

- Bước 2: Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh thẩm định hồ sơ; tổng hợp trình UBND tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ cấp đổi hiện vật khen thưởng (Qua Ban TĐKT Trung ương). Đối với trường hợp đề nghị cấp lại hiện vật, Ban TĐKT đối chiếu với hồ sơ lưu, xác nhận, tổng hợp và trình UBND tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ cấp lại hiện vật khen thưởng;

- Bước 3: Khi có hiện vật khen thưởng; Sở Nội vụ thông báo và cấp phát hiện vật khen thưởng cho cá nhân, đơn vị trình.

 

Cách thức thực hiện

Tiếp nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ.

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

-  Cấp đổi hiện vật:

- Đối với tập thể: Công văn đề nghị cấp đổi hiện vật khen thưởng (Theo mẫu 4.1a) kèm theo hiện vật khen thưởng đề nghị cấp đổi;

- Đối với cá nhân: Đơn đề nghị cấp đổi hiện vật khen thưởng (Theo mẫu 4.1b).

- Cấp lại hiện vật:

- Đối với tập thể: Công văn đề nghị cấp lại hiện vật khen thưởng (Theo mẫu 4.2a);

- Đối với cá nhân: Đơn đề nghị cấp lại hiện vật khen thưởng (Theo mẫu 4.2b).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.   

 

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 55 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

(Theo quy định tại Điều 41, Điều 42 Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ)

 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Cá nhân, tập thể.                                 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch nước.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh).

 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Văn bản thông báo của Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương kèm hiện vật khen thưởng đã được cấp đổi, cấp lại.

Lệ phí

Không có.       

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Mu 4.1a Mẫu Công văn đề nghị cấp đổi hiện vật khen thưởng của tập thể;

- Mẫu 4.1b Mẫu Đơn đề nghị cấp đổi hiện vật khen thưởng của cá nhân;

- Mẫu 4.2a Mẫu Công văn đề nghị cấp lại hiện vật khen thưởng của tập thể;

 - Mẫu 4.2b Mẫu Đơn đề nghị cấp lại hiện vật khen thưởng của cá nhân;                                                                                       

- Mẫu 4.3 Mẫu Danh sách đề nghị cấp đổi hiện vật khen;                              - Mẫu 4.4 Mẫu Danh sách đề nghị cấp lại hiện vật khen thưởng.

(Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ)

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

- Cấp đổi: Cá nhân khi có hiện vật khen thưởng bị hư hỏng không còn giá trị sử dụng và hư hỏng vì lý do khách quan như thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn kèm theo hiện vật khen thưởng đề nghị cấp đổi;

- Cấp lại: Cá nhân khi có hiện vật khen thưởng bị thất lạc, bị mất do khách quan như thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn.

(Theo Điều 41, Điều 42 Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ).

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

- Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng. Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2014.

* Ghi chú: “Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung”

 

 

 

 

 

 

 

 

Mức độ: