Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã

Trình tự thực hiện

- Đại diện hợp tác xã viết Thông báo về đăng ký kinh doanh, nộp hồ sơ Trung tâm giao dịch “một cửa” UBND huyện (thành phố);

- Cán bộ phòng TCKH tiếp nhận hồ sơ, thu lệ phí, vào sổ theo dõi, viết phiếu giao nhận hồ sơ. Xử lý hồ sơ, chuyển kết quả đến cán bộ tiếp nhận hồ sơ để gửi trả HTX.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm giao dịch “một cửa” UBND huyện (thành phố) vào thứ 3 và thứ 5 hàng tuần.

Thành phần hồ sơ, số lư­ợng hồ sơ

- HTX gửi đơn giải thể và Nghị quyết Đại hội xã viên về việc giải thể HTX đến cơ quan ĐKKD đã cấp giấy chứng nhận ĐKKD cho HTX.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

05 ngày kể từ ngày đại diện HTX nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối t­ượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện (thành phố);

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC : Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện (thành phố).

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Văn bản chấp thuận.

Lệ phí

- Lệ phí đăng ký kinh doanh: Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không có.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13.Hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013;

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã

- Thông tư số 03/2014/TT-BKH ngày 26/5/2014 của Bộ KH&ĐT hướng dẫn về đăng ký kinh doanh hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã

Mức độ: