Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với cá nhân

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với cá nhân

Trình tự thực hiện

- Công dân nộp hồ sơ tại Trung tâm giao dịch ‘một cửa’ của huyện (thành phố) ;

- Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ lập phiếu hẹn chuyển cho công dân ;

- Công dân nhận kết quả tại Trung tâm giao dịch ‘một cửa’ của huyện (thành phố).

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm giao dịch “một cửa” của UBND huyện (thành phố).

Thành phần hồ sơ, số lư­ợng hồ sơ

- Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở;

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đã được cấp.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ .

Đối t­ượng thực hiện thủ tục hành chính

Cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện (thành phố) ;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công Thương hoặc Phòng Quản lý đô thị (thành phố) ;

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND huyện (thành phố); UBND cấp xã.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

Lệ phí

- Lệ phí cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đối với cá nhân: 50.000 đồng.

(Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở).

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

 (Thông tư 05/2006/TT-BXD của Bộ Xây dựng).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

- Giấy chứng nhận được cấp đổi trong trường hợp rách nát, hư hỏng hoặc đã ghi hết trang xác nhận thay đổi.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Nhà ở số 56/2005/QH11 ngày 09/12/2005;

- Luật Nhà ở số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;

- Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

 

 

 

Mức độ: