Thủ tục Cấp bản sao văn bản công chứng

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Cấp bản sao văn bản công chứng

Trình tự thực hiện

Cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ bản chính văn bản công chứng cấp bản sao văn bản công chứng và nhận kết quả tại tổ chức hành nghề công chứng đó

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ tại tổ chức hành nghề công chứng

Hồ sơ

không quy định.

Thời hạn giải quyết

không quy định.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân, cơ quan, tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC

: Tổ chức hành nghề công chứng.

Kết quả thực hiện TTHC

Bản sao văn bản công chứng

Phí, lệ phí

Phí cấp bản sao văn bản công chứng: 5.000 đồng/trang, từ trang thứ ba (3) trở lên thì mỗi trang thu 3.000 đồng nhưng tối đa không quá 100.000 đồng/bản

(Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính)

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Yêu cầu, điều kiện vè thực hiện TTHC

- Việc cấp bản sao văn bản công chứng được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

+ Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong các trường hợp được quy định tại khoản 3 Điều 64 của Luật công chứng;

+ Theo yêu cầu của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch, người có quyền, nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng, giao dịch đã được công chứng.

- Việc cấp bản sao văn bản công chứng do tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ bản chính văn bản công chứng đó thực hiện.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật công chứng ngày 20 tháng 6 năm 2014;

Thông rư 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên.

- Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 08/01/2016 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

*Ghi chú: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.

Mức độ: