Thủ tục Cấp Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục  Cấp Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

Trình tự thực hiện

- Cá nhân nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện quan mạng điện tử 01 bộ hồ sơ đến Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng.

- Trong thời hạn 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm kiểm tra và yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu thiếu hoặc không hợp lệ.

- Trong thời hạn 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm xem xét, quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề, đồng thời báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện, qua mạng điện tử đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng

Hồ sơ

*Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị (theo mẫu);

- Bản sao Chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng, hành nghề thiết kế xây dựng, hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình, bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành xây dựng, kiến trúc liên quan đến hoạt động đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề:

+ Có chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng;

+ Có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng;

+ Có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng hoặc người có trình độ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành xây dựng;

+ Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình;

- Bản sao chứng chỉ hoặc chứng nhận đã tham gia chương trình bồi dưỡng kiến thức về tu bổ di tích;

- 02 ảnh màu cỡ 3x4cm chụp trong năm đề nghị cấp.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Kết quả thực hiện TTHC

Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích.

 

Phí, lệ phí

Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Mẫu số 05: Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích

(Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ).

 

Yêu cầu, điều kiện vè thực hiện TTHC

Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích (sau đây gọi chung là Chứng chỉ hành nghề) được cấp cho cá nhân khi đáp ứng các Điều kiện đối với từng trường hợp cụ thể sau:

* Chứng chỉ hành nghề lập quy hoạch tu bổ di tích:

- Có chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng;

- Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức về tu bổ di tích theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

* Chứng chỉ hành nghề lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổdi tích:

- Có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng;

- Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức về tu bổ di tích theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

* Chứng chỉ hành nghề thi công tu bổ di tích:

- Có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng hoặc người có trình độ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành xây dựng;

- Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức về tu bổ di tích theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

* Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công tu bổ di tích:

- Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình;

- Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức về tu bổ di tích theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Căn cứ pháp lý của TTHC

 - Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2002.

-  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2010.

- Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử- văn hóa, danh lam thắng cảnh.

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon tai mau don tai day27.5 KB

Mức độ: