Thủ tục Cấp giáy phép thăm dò khoáng sản

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Cấp giáy phép thăm dò khoáng sản

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng hoặc gửi qua đường bưu điện về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng.

- Bước 2: Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra hồ sơ, ban hành văn bản tiếp nhận hồ sơ hoặc văn bản hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

- Bước 3: Trong thời gian không quá 55 ngày, kể từ ngày có văn bản tiếp nhận hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đề nghị thăm dò khoáng sản kể cả kiểm tra thực địa; Gửi văn bản đến các cơ quan có liên quan về khu vực đề nghị thăm dò khoáng sản trong trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 48 Luật Khoáng sản. Trong thời hạn không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường, cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về các vấn đề có liên quan, sau thời hạn nêu trên mà không có văn bản trả lời thì được coi như cơ quan được lấy ý kiến đã đồng ý.

Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường phải hoàn thành việc báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia của các cơ quan có liên quan, thẩm định các tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác có liên quan; ban hành văn bản yêu cầu chủ hồ sơ bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ theo kết quả kiểm tra, thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường (nếu có).

- Bước 4: Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành các công việc nêu trên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký thừa ủy quyền cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản (đối với khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường) hoặc trình hồ sơ cấp phép thăm dò cho Ủy ban nhân dân tỉnh.  Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc cấp hoặc không cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, trong trường hợp không cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 5: Nhận và trả kết quả

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản từ Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định.

Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng hoặc gửi qua đường bưu điện về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng

Hồ sơ

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản (bản chính);

- Đề án thăm dò khoáng sản phù hợp với: Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản chung cả nước; Quy hoạch khai thác, sử dụng từng loại, nhóm khoáng sản làm vật liệu xây dựng cả nước và quy hoạch khai thác, sử dụng từng loại, nhóm khoáng sản khác cả nước; Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Cao Bằng (bản chính);

- Bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản (bản chính);

- Bản cam kết bảo vệ môi trường đối với trường hợp thăm dò khoáng sản độc hại (bản chính hoặc bản sao có chứng thực);

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; trường hợp là doanh nghiệp nước ngoài còn phải có bản sao quyết định thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam (bản chính hoặc bản sao có chứng thực);

- Văn bản xác nhận có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 50% tổng vốn đầu tư thực hiện đề án thăm dò khoáng sản (bản chính hoặc bản sao có chứng thực);

- Trường hợp trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản thì phải có văn bản xác nhận trúng đấu giá (bản chính hoặc bản sao có chứng thực);

* Số lượng hồ sơ: 03 bộ

Thời  hạn giải quyết

Không quá 65 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền thực hiện: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên khoáng sản và Địa chất, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

- Mẫu đề án thăm dò khoáng sản (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

- Mẫu bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản (Phụ lục số 02 Mẫu số 18 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy phép thăm dò khoáng sản.

Phí, lệ phí

Lệ phí giấy phép thăm dò khoáng sản (Theo quy định tại Thông tư số 129/2011/TT-BTC ngày 15/9/2011 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;

- Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

 - Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản;

- Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2013 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định về trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt dự án hoạt động khoáng sản và hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Mẫu số 01.doc49.5 KB
Microsoft Office document icon Mẫu số 03.doc26.5 KB
Microsoft Office document icon Phụ lục số 2.doc29.5 KB

Mức độ: