Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

 

 

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Công Thương.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn ngày trả kết quả và chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý thương mại

- Bước 3: Phòng Quản lý thương mại thẩm định hồ sơ.

+ Trường hợp chưa đủ Hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận Hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung Hồ sơ.

+ Trong thời hạn hai mươi ( 20) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu .

Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận, Sở Công Thương trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính; nộp phí, lệ phí tại Phòng kế toán.

 

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận  tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Công Thương Cao Bằng.

 

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu  theo mẫu.

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của thương nhân chủ sở hữu cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

- Bản kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo quy định tại khoản 3 Điều 24 Nghị định 83/2014/NĐ-CP và tài liệu chứng minh tính hợp pháp về xây dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu cụ thể là: ( Hồ Sơ thiết kế của cửa hàng, Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh; Giấy phép xây dựng của cấp có thẩm quyền cho phép xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu Văn bản cam kết của cửa hàng về việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường).

- Bản sao chứng chỉ hoặc giấy tờ tương đương về đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý và nhân viên cửa hàng theo quy định tại khoản 4 Điều 24 Nghị định 83/2014/NĐ-CP.(chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và chứng chỉ bảo vệ môi trường).

Các giấy tờ trong thành phần hồ sơ là bản sao: có thể bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 

Thời  hạn giải quyết

-  Không quá 20 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

 

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương.

 

Đối tượng thực hiện TTHC

- Cửa hàng xăng dầu có đủ các điều kiện theo quy định

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Mẫu số 3: Đơn đề nghị cấp/cấp bổ sung, sửa đổi/cấp lại  Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

(Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03 /9/2014 của Chính phủ).

 

Phí, lệ phí

* Tại khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh:

- Mức thu phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại là 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

- Mức thu phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại đối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp là 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

- Mức thu phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại đối với chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá nhân là 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

- Mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại, Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá là 200.000 đồng/giấy/lần cấp.

* Tại các khu vực khác: Mức thu phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại, Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu tương ứng.

(Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính)

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

-  Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  - Địa điểm phải phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Thuộc sở hữu, đồng sở hữu của thương nhân là đại lý hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu hoặc thương nhân sản xuất xăng dầu có hệ thống phân phối theo quy định tại Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu ( thương nhân đ nghị cấp phải đứng tên tại Giấy chứng nhận cửa hàng đ điều kiện bán lẻ xăng dầu).

- Được thiết kế, xây dựng và có trang thiết bị theo đúng các quy định hiện hành về quy chuẩn, tiêu chuẩn cửa hàng bán lẻ xăng dầu, an toàn phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

- Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

(Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 /9/2014 của Chính phủ)

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

 - Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 /9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

-  Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/214 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành  lập Sở Giao dịch hàng hoá.

 

 

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Mẫu số 3.doc32.5 KB

Mức độ: