Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất

 

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Cơ sở hoạt động hóa chất công nghiệp nguy hiểm nộp hồ sơ theo hướng dẫn tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương, nhận giấy biên nhận hồ sơ theo quy định;

- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra đầy đủ của hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ. Chuyển hồ sơ cho phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường giải quyết;

- Bước 3: Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ; Sở Công Thương thông báo bằng văn bản kế hoạch huấn luyện (nếu có), kiểm tra cho cơ sở;

- Bước 4: Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày kiểm tra, Sở Công Thương thực hiện cấp Giấy chứng nhận cho người kiểm tra đạt yêu cầu;

- Bước 5: Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương để trả cho cơ sở.

 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính

 

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ gồm:

- Đối với trường hợp đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận:

+ Giấy đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận theo mẫu;

+ Danh sách người đề nghị được huấn luyện, kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận theo mẫu;

+ Hai (02) ảnh (cỡ 2x3 cm) của người trong danh sách đề nghị cấp Giấy chứng nhận;

+ Danh sách các loại hóa chất liên quan đến hoạt động của cơ sở.

- Đối với trường hợp đề nghị kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận:

+ Giấy đề nghị kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận theo mẫu;

+ Danh sách người đề nghị được huấn luyện, kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận theo mẫu;

- Hai (02) ảnh (cỡ 2x3 cm) của người trong danh sách đề nghị cấp Giấy chứng nhận;

- Danh sách các loại hóa chất liên quan đến hoạt động của cơ sở.

 * Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

Thời  hạn giải quyết

- Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ; Sở Công Thương ban hành công văn thông báo kế hoạch huấn luyện (nếu có), kiểm tra cho cơ sở;

- Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày kiểm tra, Sở Công Thương thực hiện cấp Giấy chứng nhận theo mẫu tại Phụ lục IV, ban hành kèm theo Thông tư số 36/2014/TT-BCT cho người kiểm tra đạt yêu cầu.

 

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng;

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng;

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

 

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất công nghiệp nguy hiểm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Mẫu số 01 tại Phụ lục I: Giấy đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất;

- Mẫu số 02 tại Phụ lục I: Giấy đề nghị kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất;

- Phụ lục III: Danh sách người đề nghị được huấn luyện, kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất.

(Thông tư số 36/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

 

Phí, lệ phí

Kinh phí huấn luyện, kiểm tra do cơ sở chi trả.

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất.

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

a) Điều kiện chung:

- Người lao động được huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất;

- Có sức khỏe đáp ứng yêu cầu của từng ngành nghề theo quy định pháp luật lao động hiện hành.

b) Điều kiện riêng:

Người huấn luyện phải có trình độ đại học trở lên phù hợp với chuyên ngành huấn luyện, có ít nhất năm (05) năm làm việc về an toàn hóa chất.

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;

- Thông tư số 36/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định về huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất.

 

 

 

 

 

Mức độ: