Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với Xe máy chuyên dùng để khai thác sử dụng

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với Xe máy chuyên dùng để khai thác sử dụng

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ kiểm tra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 1101S Cao Bằng.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận kiểm tra hồ sơ.

+ Đối với hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn tổ chức cá nhân bổ sung, hoàn thiện lại;

+ Đối với hồ sơ đầy đủ tổ chức cá nhân, nộp phí kiểm định theo quy định. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 1101S Cao Bằng tiến hành kiểm tra thực tế tại địa điểm do người nộp hồ sơ yêu cầu;

+ Trường hợp kiểm tra không đạt thì trả lời tổ chức, cá nhân;

+ Trường hợp đạt thì cấp Giấy chứng nhận kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định.

Bước 3: Nhận kết quả và nộp Phí, lệ phí tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 1101S Cao Bằng.

Cách thức thực hiện

nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 1101S Cao Bằng.

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ kiểm tra lần đầu bao gồm:

- Giấy đề nghị cấp Sổ kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng (sau đây gọi chung là Sổ kiểm định) theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 của Thông tư số 41/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

- Một trong các tài liệu sau đây:

+ Bản chính Thông báo miễn kiểm tra;

+ Bản chính Giấy chứng nhận xe nhập khẩu;

+ Bản sao chụp Giấy chứng nhận xe sản xuất, lắp ráp, cải tạo;

+ Bản sao chụp tài liệu kỹ thuật có giới thiệu bản vẽ tổng thể và tính năng kỹ thuật cơ bản của xe máy chuyên dùng hoặc bản đăng ký thông số kỹ thuật xe máy chuyên dùng do tổ chức, cá nhân lập (đối với xe máy chuyên dùng chưa được cấp Thông báo miễn kiểm tra hoặc Giấy chứng nhận xe nhập khẩu hoặc Giấy chứng nhận xe sản xuất, lắp ráp, cải tạo).

Hồ sơ kiểm tra định kỳ bao gồm:

- Giấy đề nghị kiểm tra đối với xe máy chuyên dùng đạt yêu cầu kiểm tra ngoài địa điểm của đơn vị đăng kiểm theo mẫu quy định tại Phụ lục 14 của Thông tư số 41/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải .

- Số kiểm định (để xuất trình).

- Giấy đăng ký xe máy chuyên dùng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (để xuất trình).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra đạt yêu cầu.

Đối t­ượng thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 1101S Cao Bằng.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 1101S Cao Bằng

Kết quả thực hiện TTHC

- Giấy chứng nhận kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng;

- Sổ kiểm định;

- Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Phí, lệ phí

- Phí kiểm định an toàn kỹ thuật thiết bị, xe máy chuyên dùng đang lưu hành: Mức thu phí theo quy định tại Biểu 2 của Thông tư số: 114/2013/TT-BTC ngày 20 tháng 08 năm 2013 của Bộ Tài chính.

(Có biểu phụ lục chi tiết kèm theo)

- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng; mức thu: 50.000đồng/giấy chứng nhận. Mức thu phí theo quy định tại thông tư số 199/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính.

(Có biểu phụ lục chi tiết kèm theo)

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Phụ lục 13: Giấy đề nghị cấp Sổ kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng.

- Phụ lục 14: Giấy đề nghị kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng.

(Thông tư số 41/2011/TT-BGTVT ngày 18/05/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

 Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

- Thông tư số 11/2009/TT-BGTVT ngày 24/06/2009 của bộ giao thông vận tải  Quy định điều kiện đối với Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;

- Thông tư số 114/2013/TT-BTC ngày 20/8/2013 của Bộ Tài chính về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng linh kiện,xe cơ giới và các loại thiết bị, xe máy chuyên dùng;

- Thông tư số 199/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn;

- Thông tư số 23/2009/TT -BGTVT ngày 15/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng;

- Thông tư số 41/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2009TT-BGTVT ngày 15/10/2009 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng.

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon tai mau don tai day27 KB
Microsoft Office document icon tai mau don tai day102 KB

Mức độ: