Thủ tục Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị 

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của UBND các huyện, thành phố.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đúng quy định, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; nếu đúng quy định, viết giấy hẹn lấy kết quả và chuyển cho Phòng chuyên môn trực tiếp thực hiện.

- Bước 3: Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ. Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, Phòng thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung chưa đầy đủ hoặc cần sửa đổi đến tổ chức nộp hồ sơ. Khi hồ sơ đủ điều kiện, trình Lãnh đạo UBND huyện, thành phố cấp phép theo quy định.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhận đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của UBND các huyện, thành phố.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của UBND các huyện, thành phố

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị;

+ Ảnh chụp hiện trạng cây xanh cần chặt hạ, dịch chuyển;

+ Bản vẽ thiết kế tổng mặt bằng trong đó có vị trí cây xanh cần chặt hạ, dịch chuyển (nếu không có bản vẽ thì nêu rõ vị trí cắt, di dời, kích thước, loại cây và lý do cần chặt hạ, dịch chuyển);

* Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).

Thời hạn giải quyết

Không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân và tổ chức.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND các huyện, thành phố;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng chuyên môn thuộc UBND các huyện, thành phố.

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy phép.

Phí,Lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Phụ lục I: Đơn đề nghị cấp cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị

(Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

- - Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị;

- Thông tư 20/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 20/2005/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị 

- Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 07/11/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng Ban hành phân cấp quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Mức độ: