Thủ tục cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất vói quy mô vừa và nhỏ

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất vói quy mô vừa và nhỏ

   Trình tự  thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất trực tiếp hoặc qua đường bưu điện gửi tới Trung tâm giao dịch một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường; Công chức tiếp nhận hồ sơ chịu trách nhiệm đối chiếu bản sao với bản chính, kiểm tra tính đấy đủ và hợp lệ của hồ sơ.

- Bước 2: Phòng Tài nguyên nước và Khí tượng thuỷ văn thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực địa (nếu thấy cần thiết).

- Bước 3: Soạn thảo văn bản, trình cấp có thẩm quyền xem xét, ra quyết định.

- Bước 4: Trả kết quả hồ sơ và thu phí, lệ phí

Cách thức thực hiện

- Tiếp nhận hồ sơ trả lời và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân trực tiếp tại Trung tâm giao dịch một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc qua đường bưu điện.

Hồ sơ

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép (Mẫu số 01a-M ban hành kèm theo Thông tư số 36/2011/TT-BTNMT);

+ Quyết định thành lập tổ chức hoặc giấy đăng ký hoạt động kinh doanh của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép (Bản sao có chứng thực hoặc bản sao chụp có xác nhận của cơ quan cấp; Trường hợp chỉ có bản sao chụp thì phải kèm bản chính để đối chiếu);

+ Văn bằng, chứng chỉ của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật (Bản sao có chứng thực hoặc bản sao chụp có xác nhận của cơ quan cấp; Trường hợp chỉ có bản sao chụp thì phải kèm bản chính để đối chiếu) và hợp đồng lao động với trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép hợp đồng lao động với người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật;

+ Bản khai kinh nghiệm chuyên môn trong hoạt động khoan thăm dò, khoan khai thác nước dưới đất của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép (Mẫu số 01c ban hành kèm theo Quyết định số 17/2006/QĐ-BTNMT);

- Số lượng hồ sơ:  02 (hai) bộ.

Thời  hạn

giải quyết

 Thời gian thẩm định hồ sơ: 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân Tỉnh

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường 

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Mẫu số 01a-M: Đơn đề nghị cấp giấy phép;

(Thông tư số 36/2011/TT-BTNMT)

- Mẫu số 01c: Bản khai kinh nghiệm chuyên môn trong hoạt động khoan thăm dò, khoan khai thác nước dưới đất của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép

(Quyết định số 17/2006/QĐ-BTNMT

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy phép.

Phí, lệ phí

- Lệ phí cấp giấy phép: 700.000/giấy phép.

(Quyết định 426/2012/QĐ-UBND, ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

- Yêu cầu hoặc điều kiện 1: Có quyết định thành lập tổ chức của cấp có thẩm quyền hoặc giấy đăng ký hoạt động kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp trong đó có nội dung hoạt động liên quan đến hành nghề khoan thăm dò, khoan khai thác nước dưới đất.

- Yêu cầu, điều kiện 2: Người đứng đầu tổ chức hoặc người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật của tổ chức, cá nhân hành nghề phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Đối với hành nghề khoan nước dưới đất quy mô nhỏ:

- Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp từ trung cấp trở lên thuộc các ngành địa chất, địa chất thuỷ văn, khoan và có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề, hoặc công nhân khoan có tay nghề bậc 3/7 và có ít nhất 04 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề;

- Đã trực tiếp tham gia thiết kế, lập báo cáo hoặc thi công ít nhất 05 công trình thăm dò, khai thác nước dưới đất.

+ Đối với hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa:

- Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp từ đại học trở lên thuộc các ngành địa chất, địa chất thuỷ văn, khoan và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề, hoặc tốt nghiệp trung cấp thuộc các ngành trên và có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề;

- Đã trực tiếp tham gia lập đề án, báo cáo thăm dò, thiết kế hệ thống giếng khai thác hoặc chỉ đạo thi công ít nhất 05 công trình thăm dò, khai thác nước dưới đất có lưu lượng từ 200m3 /ngày đêm trở lên.

- Yêu cầu điều kiện 3: Máy khoan và các thiết bị thi công khoan phải đảm bảo có tính năng kỹ thuật phù hợp, đáp ứng yêu cầu đối với quy mô hành nghề và an toàn lao động theo quy định hiện hành.

(Thông tư 36/2011/TT-BTNMT, ngày 15/9/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường )

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Tài nguyên nước, số 08/1998/QH10, ngày 20 tháng 5 năm 1998;

- Quyết định số 17/2006/QĐ-BTNMT, ngày 12 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định việc cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất;

- Nghị quyết số 56/NQ-CP, ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

 - Thông tư số 36/2011/TT-BTNMT, ngày 15/9/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Sửa đổi, bổ sung Quy định về việc cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất ban hành kèm theo Quyết định số 17/2006/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon MS 01a-M49 KB
Microsoft Office document icon MS 01c39 KB

Mức độ: