Thủ tục cấp giấy phép họp báo

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục cấp giấy phép họp báo

Trình tự thực hiện

- Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có công văn xin phép hoặc văn bản thông báo đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng:

+ Tổ chức, công dân ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có công văn xin phép.

+ Đối với cơ quan đại diện nước ngoài họp báo có mời công dân Việt Nam tham dự thì thông báo bằng văn bản cho Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng; đồng thời thông báo cho Sở Ngoại vụ.

+ Đối với cơ quan nước ngoài và cá nhân người nước ngoài họp báo ở địa phận nào thì đăng ký bằng văn bản với bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng chậm nhất trước 02 ngày.

- Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận việc họp báo.

 Cách thức thực hiện

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC của Sở Thông tin và Truyền thông Cao Bằng.

- Thông qua hệ thống bưu chính

Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản của cơ quan, tổ chức, cá nhân xin họp báo, ghi rõ:

¨ Nội dung họp báo;

¨ Ngày, giờ họp báo;

¨ Địa điểm;

¨ Thành phần tham dự;

¨ Người chủ trì, chức danh của người chủ trì.

¨ Các chi tiết khác có liên quan: trưng bày tài liệu, hiện vật…

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) bản chính

Thời hạn giải quyết

- Đối với cơ quan đại diện nước ngoài, cơ quan nước ngoài, cá nhân người nước ngoài: sau 02 ngày kể từ khi nhận được văn bản xin phép, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng có văn bản trả lời; nếu không có ý kiến thì việc họp báo coi như được chấp nhận.

 - Đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước: Chậm nhất là 6 tiếng đồng hồ trước khi họp báo.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức và cá nhân.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng.

- Cơ quan phối hợp: Không có.

Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính

Giấy phép

Lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

- Nội dung họp báo phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và mục đích của tổ chức đó.

- Không vi phạm các quy định tại Điều 10 Luật Báo chí.

- Phải báo trước bằng văn bản chậm nhất là 24 tiếng đồng hồ trước khi họp báo (đối với tổ chức, cá nhân ở trong nước).

- Phải đăng ký bằng văn bản chậm nhất trước 48 giờ (đối với cơ quan nước ngoài và cá nhân người nước ngoài).

 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Báo chí ngày 28/12/1989;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999;

- Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

- Nghị định số 67/CP ngày 31/10/1996 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên nước ngoài, các cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam;

- Thông tư liên bộ số 84/TTLB-VHTT-NG ngày 31/12/1996 của Bộ Văn hóa - Thông tin - Ngoại giao hướng dẫn thi hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin báo chí của phóng viên nước ngoài, các cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

Mức độ: