Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Thương nhân mua bán sản phẩm thuốc lá đề nghị cấp giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá lập 02 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 27 của Nghị định số 67/2013/NĐ-Cp, 01 bộ gửi cơ quan có thẩm quyền cấp phép (phòng Kinh tế thành phố Cao Bằng), 01 bộ thương nhân lưu;

- Bước 2:  Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Kinh tế xem xét và cấp Giấy phép doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Trường hợp thương nhân không đáp ứng được điều kiện theo quy định, cơ quan có thẩm quyền cấp phép  sẽ có văn bản trả lời từ chối cấp phép và nêu rõ lý do;

- Bước 3: Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Phòng Kinh Tế có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung hồ sơ.

Cách thức thực hiện

Tại Phòng Kinh Tế thành phố Cao Bằng

Thành phần hồ sơ

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá;

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng mua bán của doanh nghiệp hoặc đại lý bán buôn sản phẩm thuốc lá, trong đó ghi rõ địa điểm kinh doanh;

-  Bản sao tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh (là sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm)

- Số lượng hồ sơ 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

-Trong thời gian 15 ngày  làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Kinh Tế có trách nhiệm xem xét thẩm định và cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ, hoặc đại lý bán lẻ sản phẩm thuốc lá cho người yêu cầu. Trường hợp thương nhân không đáp ứng được điều kiện theo quy định, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép sẽ có văn bản trả lời từ chối cấp phép và nêu rõ lý do;

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ, trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Phòng Kinh Tế có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung hoàn thiện hồ sơ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá trên địa bàn thành phố Cao Bằng

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Phòng Kinh Tế thành phố Cao Bằng

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy phép

Phí, Lệ phí

- Lệ phí thẩm định kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/ lần thẩm định.

- Lệ phí cấp Giấy phép bán lẻ, đại lý bán lẻ sản phẩm thuốc lá: 200.000 đồng/ điểm kinh doanh/ lần cấp

 (Thông tư số 77/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh...........

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá: Phụ lục 23 kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 25/9/2013  quy định chi tiết một số Điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại thuốc lá về kinh doanh thuốc lá..

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

- Điều kiện về chủ thể: Thương nhân có Đăng ký kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá;

- Điều kiện về địa điểm kinh doanh: Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị theo quy định;

- Điều kiện về cơ sở vật chất: diện tích điểm kinh doanh dành riêng cho thuốc lá tối thiểu phải có từ 03m2 trở lên;

- Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng mua bán của các doanh nghiệp bán buôn sản phẩm thuốc lá;

- Thông tư số 77/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh...........

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật phòng, chống tác hại thuốc lá ngày 18/6/2012;

- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;

- Thông tư số 21/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 25/9/2013  quy định chi tiết một số Điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.

-  Thông tư số 77/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Phu luc 23.doc30.5 KB

Mức độ: