Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

Trình tự thực hiện

- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC chuyển cho phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ và nhận lại kết quả từ phòng chuyên môn.

- Trả kết quả cho Tổ chức, cá nhân.

 Cách thức thực hiện

 

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC của Sở Thông tin và Truyền thông Cao Bằng.

- Qua hệ thống bưu chính, chuyển phát.

Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ

 

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+  Đơn xin cấp giấy phép nhập khẩu (trong đó ghi rõ loại hình xuất bản phẩm, nội dung, số lượng, xuất xứ, mục đích và phạm vi sử dụng xuất bản phẩm nhập khẩu)

Trường hợp xin phép nhập khẩu xuất bản phẩm để phục vụ cho công tác nghiên cứu chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành thì phải có thêm văn bản đề nghị của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, người đứng đầu cơ quan, tổ chức ở trung ương hoặc cấp tỉnh phụ trách lĩnh vực thuộc chuyên ngành đó.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ bản chính

Thời hạn giải quyết

Không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng.

- Cơ quan phối hợp: Không có.

Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính

Giấy phép.

Lệ phí

 

- Lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu văn hoá phẩm.

- Mức lệ phí: 20.000 đồng/giấy phép

(Quyết định số 68/2006/QĐ-BTC ngày 06/12/2006 của Bộ Tài chính).

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không có

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 - Luật số 30/2004/QH11 thông qua ngày 03/12/2004 quy định về xuất bản;

- Điểm khoản 4, điều 2  Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10/2/2009 của Chính phủ ban hành ngày 10/2/2009 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản;

- Quyết định số 68/2006/QĐ-BTC ngày 06/12/2006 của Bộ Tài chính.

Mức độ: