Thủ tục Cấp giấy phép nuôi trồng thủy sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Cấp giấy phép nuôi trồng thủy sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

Trình tự thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Sở Nông nghiệp và PTNT.

Bước 2: Hoàn chỉnh hồ sơ:

Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Bước 3: Xem xét hồ sơ và trình phê duyệt

Trong thời hạn 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì cấp phép; trường hợp không đủ điều kiện thì thông báo lý do không cấp giấy phép.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

-- Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu (Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018).

- Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động đề nghị cấp phép;

- Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn công trình thủy lợi;

- - Văn bản thỏa thuận của tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi;

- Văn bản thỏa thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời hạn với chủ sử dụng đất hợp pháp.

Số lượng hồ sơ: 1 bộ

Thời hạn giải quyết

08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trong đó:

+ Tại đơn vị: 05  ngày

+ Tại UBND tỉnh: 03 ngày

Đối tượng thực hiện TTHC

- Cá nhân, tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy phép

Phí, lệ phí

Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Yêu cầu, điều kiện về thực hiện TTHC

không

Căn cứ pháp lý của TTHC

Mức độ: