Thủ tục Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục  Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương

Trình tự thực hiện

- Tổ chức đề nghị cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Trong thời hạn 12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban Nhân dân cấp giấy phép. Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện, qua mạng điện tử  đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- 01 đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức cuộc thi (theo mẫu);

- 01 đề án tổ chức cuộc thi gồm các nội dung sau:

+ Tên cuộc thi thể hiện bằng tiếng Việt (Trường hợp tên cuộc thi có sử dụng tiếng nước ngoài thì viết tên bằng tiếng Việt trước, tên nước ngoài sau).

+ Mục đích, ý nghĩa của cuộc thi phải thể hiện rõ và phù hợp với tên gọi của cuộc thi, quy mô, phạm vi tổ chức cuộc thi

+ Thể lệ cuộc thi quy định rõ điều kiện, tiêu chí của thí sinh dự thi.

+ Nội dung, trình tự tổ chức, thời gian và địa điểm tổ chức cuộc thi.

+ Danh hiệu, cơ cấu giải thưởng, giá trị giải thưởng và thời gian trao giải.

+ Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tổ chức cuộc thi

+ Quyền và nghĩa vụ của thí sinh dự thi và thí sinh đạt giải

(.) Đối với thí sinh dự thi: Thực hiện đúng thể lệ, quy chế của cuộc thi người đẹp, người mẫu do đơn vị tổ chức quy định; Tham dự đầy đủ các phần thi theo quy định tại đề án tổ chức cuộc thi.

(.) Đối với thí sinh đạt giải: Trong thời gian tối đa 24 tháng, kể từ ngày đạt giả nhất trong cuộc thi người đẹp, người mẫu, phải thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện theo kế hoạch của Ban tổ chức cuộc thi đã được cơ quan cấp phép phê duyệt.

+ Danh sách và quy chế hoạt động của Ban tổ chức, Ban giám khảo

+Kinh phí tổ chức cuộc thi và có văn bản chứng minh nguồn tài chính tổ chức cuộc thi.

+ Đơn đăng ký dự thi của thí sinh (theo mẫu).

- 01 bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Đối tượng lần đầu thực hiện thủ tục hành chính và đối tượng trong quá trình hoạt động đã có hành vi vi phạm quy định tại Điều 6 Nghị định số 79/2012/NĐ-CP nộp bản sao có chứng thực hoặc mang bản gốc để đối chiếu).

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết 

12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy phép

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Mẫu số 04: Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu trong nước.

 (Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012).

- Mẫu số 05 : Đơn đăng ký dự thi của thí sinh.

 (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Tổ chức Việt Nam có đăng ký kinh doanh dịch vụ văn hóa, nghệ thuật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

- Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15/3/2016 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 79/2012/NĐ-CP ngày 5/10/2015 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc sân khấu.

- Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc sân khấu và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15/3/2016 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 79/2012/NĐ-CP.

 Thông tư số 10/2016/TT-BVHTTDL ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ văn hóa, Thể thao và du lịch sửa đổi một số điều của Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon tai mau don tai day28.5 KB
Microsoft Office document icon tai mau don tai day33.5 KB

Mức độ: