Thủ tục Cấp học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Cấp học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trình tự thực hiện

- Đối tượng làm đơn đề nghị cấp học bổng, nộp tại Phòng Lao động - TBXH huyện, thị.

- Sở Lao động - TBXH tiếp nhận hồ sơ từ Phòng Lao động - TBXH huyện, thị chuyển đến.

- Quỹ Bảo trợ trẻ em xem xét, quyết định trợ cấp cho đối tượng.

- Đối tượng nhận kết quả tại Sở Lao động - TBXH hoặc Phũng Lao động - TBXH

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Sở Lao động - TBXH.

Hồ sơ

+ Đơn đề nghị cấp học bổng (theo mẫu);

+ Văn bản đề nghị cấp học bổng của Phòng Lao động - TBXH huyện, thị xã;

+ Danh sách trích ngang học sinh đề nghị cấp học bổng;

+ Biên bản họp xét của Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện, thị xã;

+ Bản sao trích học bạ về kết quả học tập năm học của học sinh.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Trong vũng 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Lao động - TBXH.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - TBXH. 

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định hành chính

Phí, lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn xin cấp học bổng.

(Ban hành kốm theo Cng văn số 190/CV-DSGĐTE ngày 28 thng 4 năm 2005 của Ủy ban Dõn số, gia đỡnh và trẻ em tỉnh Cao bằng về việcớng dẫn cấp học bổng năm 2005).

Yêu cầu, điều kiên thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Thông tư số 87/2008/TT-BTC ngày 08/10/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em.

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Đơn xin cấp học bổng30.5 KB

Mức độ: