Thủ tục Cấp lại chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điểm c, d, đ, e và g tại Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Cấp lại chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điểm c, d, đ, e và g tại Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Trình tự thực hiện

Bước 1: Người đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề gửi hồ sơ Sở Y tế;

Bước 2: Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề Sở Y tế (sau đây gọi tắt là cơ quan tiếp nhận hồ sơ) cấp cho người đề nghị Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP, cụ thê như sau:

          + Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì cơ quan tiếp nhận hô sơ gửi ngay cho người đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghê Phiêu tiêp nhận hô sơ;

          + Trường họp hồ sơ gửi theo đường bưu điện thì trong thời hạn 02 ngày, tính từ thời điểm nhận được hồ sơ (tính theo dấu bưu điện đên), cơ quan tiêp nhận hồ sơ gửi Phiếu tiếp nhận cho người đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề;

          Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hô sơ phải tiên hảnh thâm định hô sơ và có biên bản thẩm định.

          + Trường hợp hồ sơ hợp lệ, thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày có biến bản thẩm định, cơ quan tiêp nhận hồ sơ cấp lại chứng chỉ hành nghề.

          + Trường hợp hồ sơ không hợp lệ:

. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có biên bản thẩm định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản thông báo cho người đê nghị câp lại chứng chỉ hành nghề  để hoàn chỉnh hồ sơ. Văn bản thông báo phải ghi cụ thể những tài liệu cần bổ sung, nội dung cần sửa đối.

. Khi nhận được văn bân yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ, người đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề phải sửa đổi, bổ sung theo đúng những nội dung đã được ghi trong văn bản và gửi hồ sơ bổ sung vê cơ quan tiêp nhận hô sơ. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ bổ sung cho người đê nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề.

. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ tiếp tục thực hiện thủ tục theo quy định. Trường họp hồ sơ bổ sung vân chưa họp lệ thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ tiếp tục hướng dẫn người đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề hoàn thiện hồ sơ.

. Trường họp cơ quan tiếp nhận hồ sơ  đã có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hô sơ mà trong thời hạn 60 ngày, kê từ ngày cơ quan tiêp nhận hô sơ có văn bản yêu cầu nhưng người đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề không bố sung, sửa đổi hồ sơ thì phải thực hiện lại từ đâu hô sơ, thủ tục đê nghị câp lại chứng chỉ hành nghề.

+ Trường hợp không đủ điều kiện để cấp lại chứng chỉ hành nghề, Sở Y tế sẽ có văn bản trả lời và nêu lý do.

Cách thức thực hiện

Qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại trụ sở Sở Y tế

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề (theo mẫu);

- Giấy chứng nhận đã cập nhật kiến thức y khoa liên tục theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế;

- Bản sao hợp lệ văn bằng bác sỹ đa khoa và giấy chứng nhận đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành y học gia đình;

- Giấy chứng nhận đủ sức khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại khoản 6 Điều 23 và khoản 5 Điều 25 Nghị định số 109/2016/NĐ-CP cấp;

- Phiếu lý lịch tư pháp;                                                         

- Sơ yếu lý lịch tự thuật (theo mẫu) có xác nhận của thủ trưởng đơn vị nơi công tác đối với người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đang làm việc trong cơ sở y tế tại thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoặc sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thường trú đối với những người xin cấp chứng chỉ hành nghề không làm việc cho cơ sở y tế nào tại thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề;

- Hai ảnh 04 x 06 cm được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp đơn.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ

Thời hạn giải quyết

- Không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ,

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Y tế

  - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Nghiệp vụ y Sở Y tế.

Kết quả thực hiện TTHC

Chứng chỉ hành nghề.

Phí, lệ phí

- Phí thẩm định cấp lại chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điểm c, d, đ, e và g tại Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh : 360.000 đồng/lần

(Thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khaiq

- Mẫu 09- Phụ lục I :Mẫu đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh;

- Mẫu 03 Phụ lục I :Sơ yếu lý lịch tự thuật. 

Yêu cầu, điều kiện vè thực hiện TTHC

Yêu cầu, điều kiện 1: Đối tượng :

- Người đề nghi cấp lại chứng chỉ hành nghê lam việc tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn quản lý của Sở Y tế;

- Trường họp người hành nghề đã được Bộ Y tê hoặc Sở Y tê câp chứng chỉ hành nghề nhưng tại thời đi êm đê nghị câp lại chứng chỉ hành nghề, người hành nghề thay đôi nơi làm việc thì nộp hô sơ như sau:

+ Người hành nghề đang làm việc tại cơ sở khárn bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tê nộp hô sơ vê Sở Y tê nơi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó đặt trụ sở;

+ Người hành nghề đang làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế nộp hồ sơ về Bộ Y tế.

- Trường hợp người hành nghề không làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào tại thời điểm đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghê thì nộp hồ sơ về Sở Y tế, nơi đăng ký thường trú để đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề.

Yêu cầu, điều kiện 2: Điều kiện để cấp lại chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam

- Đối với người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề bác sĩ gia đình trước ngày 01 tháng 01 năm 2016, thì ít nhất phải có bằng tốt nghiệp bác sĩ đa khoa và giấy chứng nhận đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành y học gia đình có thời gian tối thiểu 3 tháng do cơ sở đào tạo được Bộ Y tế hoặc Sở Y tế công nhận cấp;

- Đối với người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề bác sĩ gia đình từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, thì ít nhất phải có bằng tốt nghiệp bác sĩ đa khoa và một trong các văn bằng chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II, thạc sỹ, tiến sỹ về y học gia đình hoặc chứng chỉ đào tạo định hướng chuyên khoa y học gia đình được cấp tại Việt Nam hoặc công nhận tại Việt Nam.

- Không thuộc trường hợp đang trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến chuyên môn y, dược theo bản án, quyết định của Tòa án; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự, quyết định hình sự của tòa án hoặc quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh; đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên có liên quan đến chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh; mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.  

 (Thông tư số 16/2014/TT-BYT Ngày 22/5/2014 của Bộ Y tế; Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ )

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009;

 - Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/ 2016 của Chính phủ Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giây phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

- Thông tư số 16/2014/TT-BYT Ngày 22/5/2014 của Bộ Y tế Hướng dẫn thí điểm về bác sĩ gia đình và phòng khám bác sĩ gia đình.

- Thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của  Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế.

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon tải mẫu đơn tại đây51.5 KB
Microsoft Office document icon tai mau don tai day35 KB

Mức độ: