Thủ tục Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III

Trình tự thực hiện

- Tổ chức đề nghị cấp lại nội dung chứng chỉ năng lực hạng II, hạng III gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định đến Sở Xây dựng.

- Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Xây dựng thông báo một lần bằng văn bản tới tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ.

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng có trách nhiệm cấp chứng chỉ năng lực.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ tại Sở Xây dựng

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

1.Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo mẫu tại Phụ lục V Nghị định số 100/2018/NĐ-CP

2. Bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu chứng chỉ năng lực đã được cấp, trường hợp bị mất chứng chỉ năng lực thì phải có cam kết của tổ chức đề nghị cấp lại.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Đối t­ượng thực hiện TTHC

Tổ chức hoạt động trong lĩnh vực khảo sát xây dựng trong nước, Tổ chức hoạt động trong lĩnh vực lập quy hoạch xây dựng trong nước, Tổ chức hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình trong nước, Tổ chức hoạt động trong lĩnh vực quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trong nước, Tổ chức hoạt động trong lĩnh vực thi công xây dựng công trình trong nước, Tổ chức hoạt động trong lĩnh vực giám sát thi công xây dựng công trình trong nước.

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Xây dựng

Kết quả thực hiện

TTHC

Chứng chỉ năng lực hạng II, hạng III.

Lệ phí

500.000 đồng/chứng chỉ theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng.   

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu chứng chỉ năng lực đã được cấp, trường hợp bị mất chứng chỉ năng lực thì phải có cam kết của tổ chức đề nghị cấp lại.

Căn cứ pháp lý của TTHC

Mức độ: