Thủ tục cấp lại giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục cấp lại giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

Trình tự thực hiện

Doanh nghiệp đấu giá tài sản đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động do bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới các hình thức khác thì thực hiện cấp lại Giấy đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động.

Cách thức thực hiện

Doanh nghiệp đấu giá tài sản gửi giấy đề nghị cấp lại đến Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động.

Hồ sơ

Không quy định

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy đề nghị, Sở Tư pháp cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản; trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản. Doanh nghiệp bị từ chối cấp lại Giấy đăng ký hoạt động có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp

- Cơ quan có thẩm quyền quyết địnhSở Tư pháp

- Cơ quan được ủy quyền: không có thông tin

Kết quả thực hiện TTHC

 Quyết định cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

Phí, lệ phí

 Phí 500.000

Lệ phí: Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Yêu cầu, điều kiện vè thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

  - Luật đấu giá 1/2016 /QH14 ngày 17 tháng 1 năm 2016

- Thông tư 06/2017/TT-BTP ngày 16 tháng 5 năm 17,  quy định về chương trènh khung của khểa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản

- Thông tư 106/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2017 của bộ tài chính quy định  mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

- Nghị định 62/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2017, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu giá tài sản

Mức độ: