Thủ tục Cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

Trình tự thực hiện

- Trong trường hợp Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý bị mất, bị hư hỏng không sử dụng được, tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý nộp đơn đề nghị cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý đến Sở Tư pháp để được cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, Sở Tư pháp cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý cho tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý.

Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Sở Tư pháp;

- Gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính;

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

 - Đơn đề nghị cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BTP (Mẫu TP-TGPL-05).

.* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị của tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý.

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật đã được cấp Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý nhưng Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý bị mất, bị hư hỏng không sử dụng được.

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Tư Pháp

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý được cấp lại.

Phí, lệ phí

không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Yêu cầu, điều kiện vè thực hiện TTHC

Tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật đã được cấp Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý nhưng Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý bị mất, bị hư hỏng không sử dụng được.

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

Mức độ: