Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. BQL

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. BQL

Trình tự thực hiện

Bước 1: Nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý khu kinh tế Cao Bằng.

 Bước 2: Ban Quản lý khu kinh tế cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của nhà đầu tư.

Bước 3: Nhà đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý khu kinh tế Cao Bằng.

Cách thức thực hiện

- Trực tiếp tại Ban Quản lý khu kinh tế;

- Hệ thống Thông tin quốc gia về Đầu tư nước ngoài.

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

* Số lượng hồ sơ: 01( bộ)

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của nhà đầu tư đối với cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân, Tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng.

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (cấp lại).

Phí, lệ phí

Không thu

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện vè thực hiện TTHC

Nhà đầu tư bị mất hoặc hỏng Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Căn cứ pháp lý của TTHC

Luật Đầu tư ngày 26/11/2014;

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và biểu mẫu báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Mức độ: