Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục  Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận

Trình tự thực hiện

Doanh nghiệp đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện khi thay đổi một trong các nội dung giấy chứng nhận sau đây:

+ Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

+ Địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao

 + Danh mục hoạt động thể thao kinh doanh;

 + Số, ngày, tháng, năm cấp; cơ quan cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện.

 - Giấy chứng nhận đủ điều kiện bị mất hoặc hư hỏng.

  Doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đến  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  nơi đăng ký địa điểm kinh doanh (Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện).

 - Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần sửa đổi, bổ sung đến doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ

 - Trong thời hạn 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện thẩm định hồ sơ, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện.

  Trường hợp không cấp lại, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

   - Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được thực hiện tại trụ sở cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoặc qua đường bưu điện, qua mạng điện tử.

Cách thức thực hiện

   Nộp trực tiếp tại trụ sở hoặc qua đường bưu điện, qua mạng điện tử đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  nơi đăng ký địa điểm kinh doanh.

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

 - Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao (theo mẫu);

 - Giấy chứng nhận đủ điều kiện đã được cấp;

 - Tài liệu chứng minh sự thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết

04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Đối tượng thực hiện TTHC

Doanh nghiệp.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận.  

Phí, lệ phí

Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, các câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng: 2.000.000 đồng/lần.

          (Nghị quyết số 80/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng).

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu số 04 : Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.

(Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ).

Yêu cầu, điều kiện vè thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006. Có hiệu lực từ ngày 01/7/2007.

-  Nghị định 106/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 nam 2017 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

- NQ số 80/2016/NQ- HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí thuộc lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

*Ghi chú “Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung/thay thế”

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon tai mau don tai day29.5 KB

Mức độ: