Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với cá nhân

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với cá nhân

Trình tự thực hiện

- Công dân nộp hồ sơ tại Trung tâm giao dịch ‘một cửa’ của huyện (thành phố); 

- Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, hướng dẫn hoàn thiện, bổ sung hồ sơ (nếu không đầy đủ);

- Nếu hồ sơ đầy đủ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ lập phiếu hẹn chuyển cho công dân;

- Trong trường cần thiết, cán bộ thụ lý hồ sơ liên hệ với công dân yêu cầu hoàn thiện hồ sơ (nộp trực tiếp cho cán bộ thụ lý hồ sơ tại phòng chuyên môn); công dân có trách nhiệm phối hợp với phòng chuyên môn hoàn thiện hồ sơ;

 Công dân nhận kết quả tại Trung tâm giao dịch ‘một cửa’ của huyện (thành phố)

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm giao dịch “một cửa” của UBND huyện (thành phố).

Thành phần hồ sơ, số lư­ợng hồ sơ

- Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở;

- Bản sao giấy tờ về tạo lập nhà ở;

- Bản vẽ sơ đồ nhà ở, đất ở;

- Giấy tờ xác nhận về việc mất giấy chứng nhận của Công an cấp xã nơi mất giấy;

- Trong trường hợp mất giấy không phải do thiên tai, hỏa hoạn: Giấy xác nhận đã đăng tin 1 lần trên phương tiện thông tin đại chúng thông báo mất giấy (đối với nhà ở đô thị) hoặc Giấy xác nhận của UBND cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy trong thời hạn 10 ngày làm việc (đối với nhà ở nông thôn).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian hẹn thẩm tra 10 ngày trong trường hợp cần thiết)

Đối t­ượng thực hiện thủ tục hành chính

Cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện (thành phố) ;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công Thương hoặc phòng Quản lý đô thị (thành phố) ;

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND huyện (thành phố); UBND cấp xã.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

Lệ phí

- Lệ phí cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đối với cá nhân: 50.000 đồng.

(Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở).

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở .

(Thông tư 05/2006/TT-BXD của Bộ Xây dựng).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

- Giấy chứng nhận được cấp lại trong trường hợp bị mất

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Nhà ở số 56/2005/QH11 ngày 09/12/2005;

- Luật Nhà ở số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;

- Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

 

 

 

Mức độ: