Thủ tục Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp bị mất, bị rách, hư hỏng thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp bị mất, bị rách, hư hỏng thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị cấp lại giấy phép đến Sở Nông nghiệp và PTNT.

Bước 2: Xem xét hồ sơ và trình phê duyệt:

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, cơ quan có thẩm quyền cấp phép tổ chức thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì cấp lại giấy phép; trường hợp không đủ điều kiện để cấp phép thì thông báo lý do không cấp lại giấy phép.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

 - Đơn đề nghị cấp lại giấy phép..

Số lượng hồ sơKhông quy định

Thời hạn giải quyết

02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trong đó:

+ Tại đơn vị:  01 ngày

+ Tại UBND tỉnh: 01 ngày

Đối tượng thực hiện TTHC

- Cá nhân, tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy phép

Phí, lệ phí

Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Yêu cầu, điều kiện vè thực hiện TTHC

Giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi bị mất, bị rách, bị hư hỏng đối với các hoạt động thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp tỉnh

Căn cứ pháp lý của TTHC

Mức độ: