Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân được cấp phép phải lập hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm rượu  gửi về Phòng Kinh tế nơi thương nhân có trụ sở.

- Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, phòng Kinh Tế xem xét và cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu. Trường hợp từ chối cấp lại phải trả lời bằng  văn bản và nêu rõ lý do;

- Bước 3: Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, phòng Kinh tế có văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ.

Cách thức thực hiện

Tại Phòng Kinh Tế thành phố

Thành phần hồ sơ và số lượng hồ sơ

- Bản gốc (hoặc bản sao hợp lệ) Giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu đã được cấp;

- Văn bản đề nghị cấp lại

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, phòng Kinh Tế xem xét và cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu. Trường hợp từ chối cấp lại phải trả lời bằng  văn bản và nêu rõ lý do;

-  Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, phòng Kinh tế có văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu trên địa bàn thành phố Cao Bằng.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Phòng Kinh Tế thành phố

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy phép

 Phí, Lệ phí

- Lệ phí thẩm định kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/ lần thẩm định.

- Lệ phí cấp lại Giấy phép bán lẻ, đại lý bán lẻ sản phẩm rượu: 200.000 đồng/ điểm kinh doanh/ lần cấp

 (Thông tư số 77/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh...........

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu: Phụ lục 31, 34 kèm theo Thông tư số 39/2012/TT-BCT

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

- Trường hợp cấp lại giấy phép do hết hiệu lực trước thời  hạn hết hiệu lực của Giấy phép 30 ngày, thương nhân phải lập hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép trong trường hợp tiếp tục kinh doanh. Hồ sơ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp lại như đối với trường hợp cấp mới.

- Trường hợp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu đã được cấp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc 1 phần, bị rách, nát, hoặc bị cháy; tổ chức, cá nhân được cấp phải lập, nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại.

+ Đơn đề nghị cấp lại (theo mẫu tại phụ lục số 34 kèm theo Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20/12/2012)

(Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20/12/2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh rượu)

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

- Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20/12/2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh rượu;

- Thông tư số 77/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh...........ban hành

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Phu luc 31.doc32.5 KB
Microsoft Office document icon Phu luc 34.doc29.5 KB

Mức độ: