Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

 

Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Thương nhân mua bán sản phẩm thuốc lá đề nghị cấp lại giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá lập 02 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 27 của Nghị định số 67/2013/NĐ-Cp, 01 bộ gửi cơ quan có thẩm quyền cấp phép (phòng Kinh tế thành phố Cao Bằng), 01 bộ thương nhân lưu;

- Bước 2:  Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Kinh tế xem xét và cấp Giấy phép doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Trường hợp thương nhân không đáp ứng được điều kiện theo quy định, cơ quan có thẩm quyền cấp phép  sẽ có văn bản trả lời từ chối cấp phép và nêu rõ lý do;

- Bước 3: Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày  làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Phòng Kinh Tế có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung hồ sơ.

Cách thức thực hiện

Tại Phòng Kinh Tế thành phố

Thành phần hồ sơ, số lư­ợng hồ sơ

- Bản gốc (hoặc bản sao hợp lệ) Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá đã được cấp;

- Văn bản đề nghị cấp lại

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

- Trong thời gian 15 ngày  làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Kinh Tế có trách nhiệm xem xét thẩm định và cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ, sản phẩm thuốc lá cho người yêu cầu. Trường hợp thương nhân không đáp ứng được điều kiện theo quy định, cơ quan có thẩm quyền cấp phép  sẽ có văn bản trả lời từ chối cấp phép và nêu rõ lý do;

Đối t­ượng thực hiện thủ tục hành chính

Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá trên địa bàn thành phố Cao Bằng

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Phòng Kinh Tế thành phố

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy phép

Lệ phí

- Lệ phí thẩm định kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/ lần thẩm định.

- Lệ phí cấp lại Giấy phép bán lẻ, đại lý bán lẻ sản phẩm thuốc lá: 200.000 đồng/ điểm kinh doanh/ lần cấp

 (Thông tư số 77/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá: Phụ lục 23, 56 kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 25/9/2013  quy định chi tiết một số Điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

- Trường hợp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá đã được cấp hết thời hạn hiệu lực của Giấy phép 30 ngày, tổ chức cá nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trong trường hợp tiếp tục kinh doanh. Hồ sơ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp lại như đối với trường hợp cấp mới.

- Trường hợp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá đã được cấp bị mất,bị tiêu hủy toàn bộ hoặc 1 phần, bị rách, nát, hoặc bị cháy; tổ chức, cá nhân được cấp phải lập, nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại.

- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật phòng, chống tác hại thuốc lá ngày 18/6/2012;

- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;

- Thông tư số 21/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 25/9/2013  quy định chi tiết một số Điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.

- Thông tư số 77/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

 

 

 

Mức độ: