Thủ tục cấp lại hoặc đổi Giấy phép thành lập và hoạt động quỹ tín dụng nhân dân cơ sở (trường hợp Quỹ tín dụng nhân dân mất hoặc hư hỏng giấy phép)

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục cấp lại hoặc đổi Giấy phép thành lập và hoạt động quỹ tín dụng nhân dân cơ sở (trường hợp Quỹ tín dụng nhân dân mất hoặc hư hỏng giấy phép)

Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Trường hợp giấy phép bị mất hoặc hư hỏng Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở lập hồ sơ gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn cấp lại hoặc cấp đổi Giấy phép.

+ Bước 2: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn xem xét hồ sơ cấp lại hoặc cấp đổi Giấy phép của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở;

+ Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp lại hoặc cấp đổi Giấy phép, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn ra  quyết định cấp lại hoặc cấp đổi Giấy phép cho Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở theo nguyên tắc giữ nguyên số giấy phép cũ đã cấp. Trường hợp cấp đổi giấy phép cho Quỹ tín dụng nhân dân, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố thu hồi giấy phép cũ của Quỹ tín dụng nhân dân để lưu giữ hồ sơ.

Cách thức thực hiện

+ Trụ sở cơ quan hành chính

+ Qua đường bưu điện

Hồ sơ

+ Đơn đề nghị cấp lại hoặc cấp đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

Đối t­ượng thực hiện TTHC

Tổ chức                                                                   

Cơ quan thực hiện TTHC

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố.

 

Kết quả thực hiện TTHC

Quyets định hành chính

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

đề nghị cấp lại hoặc cấp đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

 1. Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân. Ngày hiệu lực  28/8/2001

2. Nghị định số 69/2005/NĐ-CP ngày 26/5/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân. Ngày hiệu lực  17/06/2005

5. Quyết định số 24/2006/QĐ-NHNN ngày 06/6/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Ban hành Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân; thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước. Ngày hiệu lực  07/7/2006.

5. Quyết định số 26/2008/QĐ-NHNN ngày 09/9/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân; thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 24/2006/QĐ-NHNN ngày 06/6/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Ngày hiệu lực 10/10/2008.

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Mẫu số 1227 KB

Mức độ: