Thủ tục cấp lại Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục cấp lại Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

Tổ chức đánh giá sự phù hợp có Quyết định chỉ định còn hiệu lực do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp nhưng bị mất, thất lạc, hư hỏng hoặc thay đổi tên, địa chỉ hoặc thu hẹp phạm vi chỉ định nộp hồ sơ đề nghị cấp lại gửi về đến Sở Khoa học và Công nghệ (Cơ quan chỉ định).

Bước 2: Xử lý hồ sơ

Trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xem xét, cấp lại quyết định chỉ định. Trường hợp không đáp ứng yêu cầu, Cơ quan chỉ định có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Bước 3: Trả kết quả

Trả kết quả trực tiếp tại trụ sở Cơ quan chỉ định hoặc theo đường bưu điện

Cách thức thực hiện

- Tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích

- Thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ gồm có

-- Đơn đề nghị cấp lại quyết định chỉ định theo quy định tại Mẫu số 10 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 74/2018/NĐ-CP; - Bản chính Quyết định chỉ định bị hư hỏng (đối với trường hợp quyết định chỉ định bị hư hỏng).

Số lượng hồ sơ : 01  bộ 

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Cơ quan chỉ định xem xét, cấp lại quyết định chỉ định. Trường hợp không đáp ứng yêu cầu, cơ quan chỉ định có văn bản trả lời và nêu rõ lý do

Đối t­ượng thực hiện TTHC

Tổ chức đánh giá sự phù hợp đã được chỉ định

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Khoa học và Công nghệ

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Tổ chức đánh giá sự phù hợp có Quyết định chỉ định còn hiệu lực nhưng bị mất, thất lạc, hư hỏng hoặc thay đổi tên, địa chỉ hoặc thu hẹp phạm vi chỉ định.

Căn cứ pháp lý của TTHC

Mức độ: