Thủ tục cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã

Trình tự thực hiện

- Yêu cầu công dân cung cấp các loại giấy tờ cần thiết.

- Kiểm tra nội dung và tính pháp lý của giấy tờ liên quan.

- Ký xác nhận và đóng dấu.

- Hoàn trả hồ sơ.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Công an cấp xã.

Hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;

+ Sổ tạm trú cũ đã bị hỏng;

+ Chứng minh thư nhân dân;

+ Giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Không quá 03 ngày làm việc, sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối t­ượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Công an xã, phường, thị trấn.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Trưởng (Phó) Công an xã, phường, thị trấn.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Công an xã, phường, thị trấn.

Kết quả thực hiện TTHC

Sổ tạm trú.

Phí, lệ phí

- Lệ phí cấp lại do sổ tạm trú bị hư hỏng, bị mất, do chuyển cả hộ ra ngoài phạm vi cấp sổ tạm trú (đối với các phường thuộc địa bàn thị xã) thu theo quy định

- Lệ phí cấp lại do sổ tạm trú bị hư hỏng, bị mất, do chuyển cả hộ ra ngoài phạm vi cấp sổ tạm trú (đối với các xã, thị trấn thuộc địa bàn các huyện, thị xã) thu theo quy định.

(Quyết định số 1030/QĐ-UBND ngày 01/8/2012 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về ban hành danh mục, mức thu phí, và học phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng)

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu: mẫu HK 02;

(Quyết định số 698/2007/QĐ-BCA (C11) ngày 01/7/2007 của Bộ Công an về việc ban hành các biểu mẫu để sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Cư trú ngày 29/11/2006;

- Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú;

- Chỉ thị số 07/2007/CT-TTg ngày 29/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Cư trú;

- Thông tư số 06/2007/TT-BCA-C11 ngày 01/7/2007 của Bộ Công an về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú;

- Quyết định số 1030/QĐ-UBND ngày 01/8/2012 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về ban hành danh mục, mức thu phí, và học phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Mức độ: