Thủ tục cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

Trình tự thực hiện

- Trường hợp thẻ cộng tác viên bị mất hoặc bị hư hỏng không sử dụng được, cộng tác viên làm đơn đề nghị cấp lại thẻ kèm theo 02 ảnh màu chân dung cỡ 2 cm x 3 cm gửi Trung tâm.

- Trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp lại thẻ, Giám đốc Trung tâm kiểm tra danh sách cộng tác viên theo số thẻ đã cấp cho cộng tác viên và đề nghị Giám đốc Sở Tư pháp quyết định cấp lại thẻ cộng tác viên cho người đề nghị.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ do Giám đốc Trung tâm trình, Giám đốc Sở Tư pháp xem xét, quyết định cấp lại thẻ cộng tác viên.

Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố;

- Gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính;

- Gửi hồ sơ qua fax, hình thức điện tử.

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

 - Đơn đề nghị cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BTP (mẫu TP-TGPL -11);

 - 02 ảnh màu chân dung cỡ 2 cm x 3 cm.

.* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cộng tác viên trợ giúp pháp lý đã được cấp thẻ cộng tác viên nhưng thẻ cộng tác viên bị mất hoặc bị hư hỏng không sử dụng được

Cơ quan thực hiện TTHC

Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định cấp lại thẻ cộng tác viên của Giám đốc Sở Tư pháp.

Phí, lệ phí

không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Yêu cầu, điều kiện vè thực hiện TTHC

Cộng tác viên trợ giúp pháp lý đã được cấp thẻ cộng tác viên nhưng thẻ cộng tác viên bị mất hoặc bị hư hỏng không sử dụng được.

Căn cứ pháp lý của TTHC

Mức độ: