Thủ tục cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật    

Trình tự thực hiện

- Trong trường hợp Thẻ tư vấn viên pháp luật bị mất hoặc bị hư hỏng không thể tiếp tục sử dụng được, thì Tư vấn viên pháp luật nộp cho Trung tâm tư vấn pháp luật hoặc Chi nhánh nơi mình làm việc 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Thẻ tư vấn viên pháp luật.

Trung tâm tư vấn pháp luật hoặc Chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng 

- Sau khi nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Tư pháp có trách nhiệm cấp lại Thẻ Tư vấn viên pháp luật theo yêu cầu. Trường hợp từ chối, thì thông báo bằng văn, có nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Sở Tư pháp

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy đề nghị cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật, trong đó có xác nhận của Trung tâm tư vấn pháp luật hoặc Chi nhánh về tình trạng của Thẻ tư vấn viên pháp luật (theo mẫu);

- Hai ảnh chân dung cỡ 2 cm x 3 cm;

- Thẻ tư vấn viên pháp luật cũ (trong trường hợp Thẻ bị hư hỏng).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Tư pháp.

Kết quả thực hiện TTHC

Thẻ tư vấn viên pháp luật hoặc văn bản từ chối, có nêu rõ lý do.

Phí, lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

mẫu TP-TVPL-05: Giấy đề nghị cấp thẻ tư vấn viên pháp luật.

 ( Thông tư 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Yêu cầu, điều kiện vè thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật;

  - Nghị định 05/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật;

- Thông tư 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật;

- Thông tư số 19/2011/TT-BTP ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính của Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/9/2008; Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 và Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon tai mau don tai day27 KB

Mức độ: