Thủ tục cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với cá nhân

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với cá nhân

Trình tự thực hiện

- Công dân nộp hồ sơ tại Trung tâm giao dịch ‘một cửa’ của huyện (thành phố);

- Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, hướng dẫn hoàn thiện, bổ sung hồ sơ (nếu cần thiết);

- Nếu hồ sơ đầy đủ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ lập phiếu hẹn chuyển cho công dân. Trường hợp bản vẽ chưa có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền, thì phiếu hẹn nêu rõ thời gian đến thẩm tra (không được quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ);

- Trong trường cần thiết, cán bộ thụ lý hồ sơ liên hệ với công dân yêu cầu hoàn thiện hồ sơ (nộp trực tiếp cho cán bộ thụ lý hồ sơ tại phòng chuyên môn); công dân có trách nhiệm phối hợp với phòng chuyên môn trong quá trình thẩm tra thực tế;

- Nếu thuộc trường hợp không được cấp giấy chứng nhận, không quá 15 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Phòng chuyên môn của huyện (thành phố)  phải trả lời bằng văn bản (có nêu rõ lý do) và trả hồ sơ cho công dân;

- Phòng chức năng gửi thông báo yêu cầu công dân hoàn thành các khoản nghĩa vụ tài chính;

- Công dân nhận kết quả tại Trung tâm giao dịch “một cửa” của huyện (thành phố).

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm giao dịch “một cửa” của UBND huyện (thành phố)

Thành phần hồ sơ, số lư­ợng hồ sơ

- Đơn đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở;

- Bản sao một trong các giấy tờ về tạo lập nhà ở theo quy định (Luật Nhà ở);

- Bản vẽ sơ đồ nhà ở, đất ở;

- Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài đề nghị cấp giấy chứng nhận thì phải có thêm bản sao giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian hẹn thẩm tra 10 ngày trong trường hợp cần thiết)

 

Đối t­ượng thực hiện thủ tục hành chính

Cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện (Thành phố);

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công Thương.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND huyện (thành phố); UBND phường, thị trấn; Chi cục Thuế huyện (thành phố).

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

Lệ phí

Lệ phí cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đối với cá nhân: 100.000 đồng.

(Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở).

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (Phụ lục 1)

  (Thông tư 05/2006/TT-BXD của Bộ Xây dựng)   

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

- Công dân có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước theo quy định của pháp luật và nộp biên lai khi nhận giấy chứng nhận ;

- Bản vẽ sơ đồ nhà ở, đất ở có xác nhận của tổ chức có tư cách pháp nhân (trong trường hợp thuê đo vẽ) hoặc có chữ ký của chủ nhà và xác nhận của UBND xã (đối với nhà ở cá nhân ở nông thôn), cơ quan quản lý nhà huyện (thành phố) (đối với nhà ở cá nhân ở đô thị) làm căn cứ để cơ quan có thẩm quyền cấp giấy mà không cần thẩm tra. Đối với nhà ở xây dựng mới trong các dự án nhà ở, dự án khu đô thị mới thì sử dụng bản vẽ do chủ đầu tư cung cấp.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Nhà ở số 56/2005/QH11 ngày 09/12/2005.

- Luật Nhà ở số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;

- Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

 

 

 

Mức độ: