Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá nộp 01 bộ hồ sơ xin đề nghi sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá về phòng Kinh tế thành phố;

- Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, phòng Kinh Tế em xét và cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Trường hợp tổ chức, cá nhân không đáp ứng được điều kiện theo quy định, phòng Kinh tế sẽ có văn bản trả lời từ chối cấp phép và nêu rõ lý do;

Cách thức thực hiện

Tại Phòng Kinh Tế thành phố Cao Bằng

Thành phần hồ sơ và số lượng hồ sơ

- Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung ;

- Bản gốc (hoặc bản sao hợp lệ) Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá đã được cấp;

- Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá trên địa bàn thành phố Cao Bằng.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 Phòng Kinh Tế

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy phép

Phí, Lệ phí

- Lệ phí thẩm định kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/ lần thẩm định.

- Lệ phí cấp lại Giấy phép bán lẻ, đại lý bán lẻ sản phẩm thuốc lá: 200.000 đồng/ điểm kinh doanh/ lần cấp

 (Thông tư số 77/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh...........

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá: Phụ lục 50 kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 25/9/2013  quy định chi tiết một số Điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại thuốc lá về kinh doanh thuốc lá..

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

- Trường hợp có thay đổi các nội dung của giấy phép kinh doanh bản lẻ sản phẩm thuốc lá, tổ chức cá nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép gửi về phòng Kinh Tế thành phố.

- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 - Luật phòng, chống tác hại thuốc lá ngày 18/6/2012;

- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;

- Thông tư số 21/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 25/9/2013  quy định chi tiết một số Điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.

- Thông tư số 77/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh...

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Phu luc 50.doc33 KB

Mức độ: