Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Trường hợp có thay đổi các nội dung của giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục địch kinh doanh. Tổ chức, cá nhân phải lập 01 bộ hồ sơ gửi về phòng Kinh tế thành phố.

- Bước 2: Trong thời hanh 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, phòng Kinh Tế xem xét và cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Trường hợp từ chối cấp sửa đổi, bổ sung phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

- Bước 3: Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, phòng Kinh Tế có văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ.

Cách thức thực hiện

Tại Phòng Kinh Tế thành phố

Thành phần hồ sơ, số lư­ợng hồ sơ

- Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung ( theo mẫu tại phụ lục số 34 kèm theo Thông tư 39/2012/TT-BCT)

- Bản gốc (hoặc bản sao hợp lệ) Giấy phép kinh doanh  bán lẻ sản phẩm rượu đã được cấp;

- Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.

- Số lượng hồ sơ :01 bộ

Thời hạn giải quyết

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, phòng Kinh Tế xem xét và cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu. Trường hợp từ chối cấp sửa đổi, bổ sung phải trả lời bằng  văn bản và nêu rõ lý do;

-  Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, phòng Kinh tế có văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ.

Đối t­ượng thực hiện thủ tục hành chính

Các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh trên địa bàn thành phố Cao Bằng

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Phòng Kinh Tế thành phố

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy phép

Lệ phí

- Lệ phí thẩm định sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/ lần thẩm định.

- Lệ phí cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu nhằm mục đích kinh doanh: 200.000 đồng/ điểm kinh doanh/ lần cấp

 (Thông tư số 77/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh: Phụ lục 11 kèm theo Thông tư số 39/2012/TT-BCT

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

- Trường hợp cấp lại giấy phép do hết hiệu lực trước thời  hạn hết hiệu lực của Giấy phép 30 ngày, thương nhân phải lập hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép trong trường hợp tiếp tục kinh doanh. Hồ sơ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp lại như đối với trường hợp cấp mới.

- Trường hợp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu đã được cấp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc 1 phần, bị rách, nát, hoặc bị cháy; tổ chức, cá nhân được cấp phải lập, nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại.

+ Đơn đề nghị cấp lại (theo mẫu tại phụ lục số 11 kèm theo Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20/12/2012)

- Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20/12/2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh rượu)

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

- Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20/12/2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh rượu;

-Thông tư số 77/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

 

 

 

Mức độ: