Thủ tục cấp thẻ khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 06 tuổi

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục cấp thẻ khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 06 tuổi

  Trình tự thực hiện

- UBND xã, thị trấn (căn cứ theo giấy khai sinh); lập danh sách đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố.

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố cấp thẻ khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Cách thức thực hiện

 Phòng Lao động Thương binh và xã hội thành phố.

Hồ sơ

- Danh sách trẻ em dưới 06 tuổi.

- Số lượng hồ sơ: 01(bộ)

Thời  hạn giải quyết

15 ngày kể từ khi nhận được danh sách đúng quy định.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng LĐ-TBXH thành phố;

- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân, tổ chức

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Cấp thẻ khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 06 tuổi..

Phí, lệ phí

Không có             

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định 71/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

- Thông tư 29/2008/TT-BLĐTBXH, 28/11/2008.

Mức độ: