Thủ tục cấp thẻ tư vấn viên pháp luật

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục cấp thẻ tư vấn viên pháp luật    

Trình tự thực hiện

- Người đề nghị cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ:

  + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì chuyển phòng chuyên môn xem xét, giải quyết;

  +  Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hướng dẫn cá nhân hoàn thiện hồ sơ;

  + Trường hợp từ chối phải thông báo lý do bằng văn bản.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp, nơi Trung tâm tư vấn pháp luật đăng ký hoạt động có trách nhiệm cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật cho người đủ điều kiện.

- Chuyển kết quả về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao thẻ tư vấn viên pháp luật cho người đề nghị.

Cách thức thực hiện

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp hoặc qua hệ thống bưu chính

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

       - Giấy đề nghị cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật;

       - Bản sao bằng cử nhân luật;

       - Giấy xác nhận về thời gian công tác pháp luật của người được đề nghị.

       *  Số lượng hồ sơ: 01(một) bộ. 

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tư pháp;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp.

Kết quả thực hiện TTHC

Thẻ tư vấn viên pháp luật.

Phí, lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

mẫu TP-TVPL-05: Giấy đề nghị cấp thẻ tư vấn viên pháp luật.

 ( Thông tư 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Yêu cầu, điều kiện vè thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật;

  - Nghị định 05/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật;

- Thông tư 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật;

- Thông tư số 19/2011/TT-BTP ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính của Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/9/2008; Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 và Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon tai mau don tai day27 KB

Mức độ: