Thủ tục cấp tiền hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho đối tượng chính sách gặp khó khăn về nhà ở từ nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục cấp tiền hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho đối tượng chính sách gặp khó khăn về nhà ở từ nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa

  Trình tự thực hiện

- Đối tượng nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho phòng LĐ-TBXH;

- Phòng LĐ-TBXH xem xét đơn và cấp kinh phí cho đối tượng.

Cách thức thực hiện

Phòng LĐ-TBXH thành phố.

Hồ sơ

- Đơn đề nghị hỗ trợ sửa chữa nhà từ nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa của huyện;

- Biên bản thẩm định hiện trạng nhà ở của UBND cấp xã.

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

Thời  hạn giải quyết

30 ngày kể từ khi nhận đẩy đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thành phố;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng LĐ-TBXH thành phố;

- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định hành chính

Phí, lệ phí

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28/4/2006 của Chính phủ về việc ban hành điều lệ quản lý và sử dụng quỹ đền ơn đáp nghĩa. Hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

Mức độ: