Thủ tục Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh/Văn phòng đại diện Trung tâm trọng tài

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục  Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh/Văn phòng đại diện Trung tâm trọng tài

Trình tự thực hiện

- Trung tâm trọng tài thành lập Chi nhánh thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh cho Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp nơi Trung tâm trọng tài đặt trụ sở và Sở Tư pháp nơi đặt Chi nhánh.

- Sau khi có quyết định việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh/Văn phòng đại diện Trung tâm trọng tài, Trung tâm nộp lại Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh cho Sở Tư pháp và nộp lại con dấu cho cơ quan có thẩm quyền.

Cách thức thực hiện

Thông báo nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện.

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:Thông báo chấm dứt hoạt động Trung tâm trọng tài/Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (theo mẫu).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Không quy định cụ thể

Đối tượng thực hiện TTHC

Trung tâm trọng tài

 

Cơ quan thực hiện `TTHC

Sở Tư pháp

Kết quả thực hiện TTHC

Nộp lại giấy Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh cho Sở Tư pháp và nộp lại con dấu cho cơ quan có thẩm quyền.

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu số 19/TP-TTTM:  Thông báo chấm dứt hoạt động Trung tâm trọng tài/Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.

 (Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp).

Yêu cầu, điều kiện vè thực hiện TTHC

- Chi nhánh/Văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động trong trường hợp theo Quyết định của Trung tâm trọng tài;

- Trung tâm trọng tài tự chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi Giấy phép thành lập;

- Chi nhánh bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Trọng tài thương mại ngày 17 tháng 6 năm 2010;

- Nghị định 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại;

- Thông tư 12/2012/TT-BTP ngày 07/11/2012 của Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon tai mau don tai day32.5 KB

Mức độ: