Thủ tục Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư. BQL

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục  Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư. BQL

Trình tự thực hiện

 Bước 1: Nhà đầu tư gửi hồ sơ chấm dứt hoạt động tại Bộ phận thường trực tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý khu kinh tế.

 Bước 2: Ban Quản lý khu kinh tế tiếp nhận hồ sơ và ghi nhận tình trạng chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.

Cách thức thực hiện

- Trực tiếp tại trụ sở Ban Quản lý khu kinh tế;

- Thông qua hệ thống bưu chính.

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Trường hợp tự quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư:

+ Quyết định chấm dứt chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư;

+ Kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có);

- Trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo các điều kiện quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp hoặc hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư (theo quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư):

+ Thông báo của nhà đầu tư;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có);

+ Điều lệ hoặc hợp đồng trong trường hợp điều lệ hoặc hợp đồng ghi nhận việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.

* Số bộ hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Ngay khi tiếp nhận.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân, Tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng.

Kết quả thực hiện TTHC

Tiếp nhận hồ sơ chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.

 

Phí, lệ phí

Không thu

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu I.11: Văn bản thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư

(Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

 

Yêu cầu, điều kiện vè thực hiện TTHC

Nhà đầu tư (cá nhân và tổ chức) có dự án đầu tư chấm dứt hoạt động thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư;

+ Dự án đầu tư chấm dứt hoạt động theo điều lệ doanh nghiệp, hợp đồng;

+ Dự án hết thời hạn hoạt động.

Căn cứ pháp lý của TTHC

Luật Đầu tư ngày 26/11/2014;

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và biểu mẫu báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon tải mẫu đơn tại đây30.5 KB

Mức độ: