Thủ tục Chấm dứt hoạt động của Trung tâm, Chi nhánh tư vấn pháp luật trong trường hợp bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Chấm dứt hoạt động của Trung tâm, Chi nhánh tư vấn pháp luật trong trường hợp bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động 

Trình tự thực hiện

Sở Tư pháp có trách nhiệm thông báo với tổ chức chủ quản về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật.

Trường hợp Chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật chấm dứt hoạt động thì chậm nhất là mười lăm (15) ngày, kể từ ngày chấm dứt hoạt động của Chi nhánh, Trung tâm tư vấn pháp luật nộp lại Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh cho Sở Tư pháp.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tai Sở Tư pháp hoặc qua hệ thống bưu chính.

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

-  Thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt hoạt động ( theo mẫu);

-  Giấy đăng ký hoạt động.

*  Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày thu hồi Giấy đăng ký hoạt động.

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp Cao Bằng.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp Cao Bằng.

Kết quả thực hiện TTHC

Chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh.

Phí, lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu TP-TVPL-12: Thông báo chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật (hoặc Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật)

(Thông tư 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ Tư pháp ).

Yêu cầu, điều kiện vè thực hiện TTHC

- Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động, Trung tâm tư vấn pháp luật phải làm thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động đã ký với luật sư, cộng tác viên và nhân viên của Trung tâm; thực hiện xong các vụ việc mà Trung tâm đã nhận. Trong trường hợp không thể thực hiện xong vụ việc thì Trung tâm phải thỏa thuận với cá nhân, tổ chức yêu cầu tư vấn pháp luật về việc xử lý vụ việc đó.

- Trường hợp Trung tâm tư vấn pháp luật chấm dứt hoạt động thì Chi nhánh phụ thuộc của Trung tâm cũng chấm dứt hoạt động

 - Trường hợp Chi nhánh Trung tâm chấm dứt hoạt động Trung tâm tư vấn pháp luật thành lập Chi nhánh phải làm thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động đã ký với luật sư và nhân viên của Chi nhánh, chấm dứt hợp đồng cộng tác viên. Trung tâm có trách nhiệm thỏa thuận với cá nhân, tổ chức yêu cầu tư vấn pháp luật về việc xử lý vụ việc mà Chi nhánh đã nhận nhưng chưa hoàn thành hoặc chuyển giao vụ việc để Trung tâm tiếp tục thực hiện.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật;

  - Nghị định 05/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật;

- Thông tư 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật;

- Thông tư số 19/2011/TT-BTP ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính của Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/9/2008; Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 và Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon tai mau don tai day27.5 KB

Mức độ: