Thủ tục Chấm dứt hoạt động của Trung tâm, Chi nhánh tư vấn pháp luật trong trường hợp theo quyết định của tổ chức chủ quản

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Chấm dứt hoạt động của Trung tâm, Chi nhánh tư vấn pháp luật trong trường hợp theo quyết định của tổ chức chủ quản

Trình tự thực hiện

- Tổ chức chủ quản gửi thông báo về việc chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật đến Sở Tư pháp Cao Bằng.

- Tổ chức chủ quản phải nộp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật cho Sở Tư pháp Cao Bằng - nơi cấp Giấy đăng ký hoạt động.

+ Trường hợp Chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật chấm dứt hoạt động thì chậm nhất là mười lăm (15) ngày, kể từ ngày chấm dứt hoạt động của Chi nhánh,  Trung tâm tư vấn pháp luật nộp lại Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh cho Sở Tư pháp. 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tai Sở Tư pháp hoặc qua hệ thống bưu chính.

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Thông báo của tổ chức chủ quản về việc chấm dứt hoạt động Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh (theo mẫu);

- Quyết định chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh

- Bản chính Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

- Chậm nhất là sáu mươi (60) ngày, trước thời điểm dự kiến chấm dứt hoạt động, tổ chức chủ quản phải thông báo bằng văn bản cho Sở Tư pháp.

- Chậm nhất là mười lăm (15) ngày, kể từ ngày chấm dứt hoạt động, tổ chức chủ quản phải nộp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật cho Sở Tư pháp.

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp Cao Bằng.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp Cao Bằng.

Kết quả thực hiện TTHC

Chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh.

Phí, lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu TP-TVPL-12: Thông báo chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật (hoặc Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật)

(Thông tư 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ Tư pháp ).

Yêu cầu, điều kiện vè thực hiện TTHC

- Trước thời điểm chấm dứt hoạt động, Trung tâm tư vấn pháp luật phải làm thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động đã ký với luật sư, cộng tác viên và nhân viên của Trung tâm; thực hiện xong các vụ việc mà Trung tâm đã nhận. Trong trường hợp không thể thực hiện xong vụ việc thì Trung tâm phải thỏa thuận với cá nhân, tổ chức yêu cầu tư vấn pháp luật về việc xử lý vụ việc đó.

- Trường hợp Trung tâm tư vấn pháp luật chấm dứt hoạt động thì Chi nhánh phụ thuộc của Trung tâm cũng chấm dứt hoạt động

 - Trường hợp Chi nhánh Trung tâm chấm dứt hoạt động Trung tâm tư vấn pháp luật thành lập Chi nhánh phải làm thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động đã ký với luật sư và nhân viên của Chi nhánh, chấm dứt hợp đồng cộng tác viên. Trung tâm có trách nhiệm thỏa thuận với cá nhân, tổ chức yêu cầu tư vấn pháp luật về việc xử lý vụ việc mà Chi nhánh đã nhận nhưng chưa hoàn thành hoặc chuyển giao vụ việc để Trung tâm tiếp tục thực hiện.

 - Trường hợp Chi nhánh Trung tâm chấm dứt hoạt động Trung tâm tư vấn pháp luật thành lập Chi nhánh phải làm thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động đã ký với luật sư và nhân viên của Chi nhánh, chấm dứt hợp đồng cộng tác viên. Trung tâm có trách nhiệm thỏa thuận với cá nhân, tổ chức yêu cầu tư vấn pháp luật về việc xử lý vụ việc mà Chi nhánh đã nhận nhưng chưa hoàn thành hoặc chuyển giao vụ việc để Trung tâm tiếp tục thực hiện.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật;

- Thông tư 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật;

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon tai mau don tai day28 KB

Mức độ: